Sinds 25 mei 2018 is de GDPR-wetgeving van kracht. Deze Europese wet zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens maximaal beschermd worden. Voor een optimale behandeling op maat hebben wij van u bepaalde gegevens nodig. Wij verzekeren u met onderstaande tekst dat deze gegevens met de hoogste zorgvuldigheid bewaard worden en dat alle regels van de nieuwe wetgeving nagevolgd zullen worden.

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

  • Identificatiegegevens

  • Mutualiteit

  • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, hulpvraag, …)

  • gegevens over je familieleden, indien dit relevant is voor de behandeling

  • Gegevens over opleiding en werk

  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, adres…)

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle hulp te kunnen verlenen, om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen en om jou te informeren over het aanbod van Zinvol Buiten via digitale of gedrukte communicatie.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als hippotherapeut bestaat.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je aangepaste zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening en na overleg met jou (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of

  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

  • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zullen je gegevens 2 jaar na het beëindigen van de behandeling bewaren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het dossier is je behandelende hippotherapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn:

Zinvol Buiten

Lore Jespers

Bolk 21

2310 Rijkevorsel